You are here

Пази живота ни!

Children will produce flyers for adults on the rules of the road and safe behaviour.

Изработване на флаери от децата, които искат да насочат вниманието на възрастните върху дисциплината на пътя и спазване на правилата за безопасно поведение.