You are here

Безопасно движение на пътя за всички

Talk on the theme 'I keep my family on the road!' with traffic police representatives.

Беседа под мотото "Пазя семейството си на пътя!" с представители на пътна полиция за безопасно движение и пресичане на пешеходни пътеки.